به مناسبت روز جهانی محیط زیست

محیط زیست سازمان ملل متحد به مناسبت پنجم ژوئن، روز جهانی محیط زیست، ده گام عملی و ساده را به عنوان اقدامات اثر گذار در زمینه ی حفظ سیاره زمین برشمرده است که می تواند با تحمل کمترین زحمت از سوی هر یک از ساکنان زمین انجام شود که به شرح زیر می باشد

[cml_media_alt id='106']WED_A1_posters_horizontal_OutlinedType[/cml_media_alt]

[cml_media_alt id='100']WED_A1_posters_horizontal_OutlinedType[/cml_media_alt][cml_media_alt id='99']WED_A1_posters_horizontal_OutlinedType[/cml_media_alt]

 [cml_media_alt id='101']WED_A1_posters_horizontal_OutlinedType[/cml_media_alt] [cml_media_alt id='102']WED_A1_posters_horizontal_OutlinedType[/cml_media_alt] [cml_media_alt id='103']WED_A1_posters_horizontal_OutlinedType[/cml_media_alt] [cml_media_alt id='104']WED_A1_posters_horizontal_OutlinedType[/cml_media_alt] [cml_media_alt id='105']WED_A1_posters_horizontal_OutlinedType[/cml_media_alt] [cml_media_alt id='107']WED_A1_posters_horizontal_OutlinedType[/cml_media_alt] [cml_media_alt id='108']WED_A1_posters_horizontal_OutlinedType[/cml_media_alt]منبع: www.unep.org

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *