محوطه باستانی شوش و منظر فرهنگی میمند ثبت جهانی شدند

[cml_media_alt id='299']1436003257473_1[/cml_media_alt]

محوطه تاریخی شوش و منظر فرهنگی میمند به ترتیب به عنوان هجدهمین و نوزدهمین اثر جمهوری اسلامی ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.

به گزارش میراث آریا(chtn) در سی و نهمین نشست کمیته میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) که هم اکنون در شهر بن آلمان درحال برگزاری است پرونده محوطه تاریخی شوش و منظر فرهنگی میمند با موافقت اعضاء به ثبت جهانی رسید.

این دو پرونده  توسط متخصصان ایرانی و با مدیریت و ریاست محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی ارائه و دفاع شد و به عنوان هجدهمین و نوزدهمین اثر میراث جهانی در فهرست یونسکو به ثبت رسید.

لازم به ذکر است در پرونده شوش، تپه باستانی آن با در نظر گرفتن معیارهای چهارگانه کمیته میراث جهانی در خصوص حفظ اصالت، یکپارچگی، مدیریت و حفاظت محوطه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

یادآور می شود پرونده منظر فرهنگی میمند که دو سال پیش به علت وجود کاستی هایی بازگردانده شده بود با رفع نواقص در سی و نهمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو مطرح شد و با جلب نظر کمیته فنی به عنوان نوزدهمین اثر جمهوری اسلامی ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.

 سی و نهمین نشست کمیته میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) تا 17 تیر ادامه خواهد داشت.

منبع: chtn.ir

عکس: isna.ir

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *